سازمان همیاری شهرداری های استان مازندران

مدیر عامل سازمان

جواد طالبی

مدیرعامل و عضو هیأت مدیره سازمان