سازمان همیاری شهرداری های استان مازندران

اخبار

سازمان همیاری شهرداریهای استان مازندران آماده انجام انواع خدمات بیمه ای می باشد

به گزارش روابط عمومی سازمان همیاری شهرداریهای استان مازندران، این سازمان در راستای شرح وظايف مندرج در اساسنامه سازمان و با هدف پشتيبانی از شهرداريهای عضو و ساير

مدیر عامل سازمان

دکتر جواد واحدی

مدیر عامل سازمان همیاری شهرداری های استان مازندران

 

سخن مدیر عامل