سازمان همیاری شهرداری های استان مازندران

مناقصات و مزایده ها

مدیر عامل سازمان

جواد طالبی

مدیرعامل و عضو هیأت مدیره سازمان