سازمان همیاری شهرداری های استان مازندران

بخش های ویژه

*مناقصات، مزایده ها و استعلام
*نظر سنجی
*عضویت در خبرنامه
*فرم خوداظهاری کارکنان

صلوات خاصه

اوقات شرعی استان

آخرین اخبار

آگهی فراخوان عمومی

سازمان همیاری شهرداریهای استان مازندران در نظر دارد نسبت به انجام بیمه های مورد نیاز این سازمان به صورت تجمیعی با مشخصات و شرایط پیوست، ضمن فراخوان از طریق اشخاص حقوقی ( شرکت بیمه ای) واجد شرایط دارای مجوز و نمایندگی رسمی از شرکت های بیمه ای کشور اقدام نماید.

مدیر عامل سازمان