سازمان همیاری شهرداری های استان مازندران

جستجو مطالب

متن جستجو : "انتصاب"

مدیر عامل سازمان

سید محمد محمدی تاکامی

سرپرست سازمان همیاری شهرداری های استان مازندران

 

سخن مدیر عامل