سازمان همیاری شهرداری های استان مازندران

جستجو مطالب

متن جستجو : "انتصاب"

مدیر عامل سازمان

دکتر جواد واحدی

مدیر عامل سازمان همیاری شهرداری های استان مازندران

 

سخن مدیر عامل