سازمان همیاری شهرداری های استان مازندران

مدیر عامل سازمان

دکتر جواد واحدی

مدیر عامل سازمان همیاری شهرداری های استان مازندران

 

سخن مدیر عامل